How To Love Your Dog©
I Love My Dog Contract

Ja, ______________________, obiecujê, ¿e bêdê siê opiekowaæ swoim psem, __________________, przez ca3e jego ¿ycie. Nauczê go ufaæ mi traktuj1c go z mi3oci1 i szacunkiem. Bêdê zawsze serdeczny, 3agodny i hojny dla niego. Jestem odpowiedzialny za to, ¿eby mój pies zawsze mia3 to, czego potrzebuje po to, by by3 zdrowy i szczêliwy. Zobowi1zujê siê do tego przed moim psem.

Dopilnujê, ¿eby mój pies mia3 zawsze wodê i jedzenie w czystych miskach.
Dopilnujê, ¿eby mój pies mia3 zawsze schronienie przed gor1cem, zimnem i deszczem.
Bêdê chodzi3 ze swoim psem do weterynarza na szczepienia i badania kontrolne.
Dopilnujê, ¿eby mój pies zawsze mia3 obro¿ê i znaczek z adresem.
Dopilnujê, ¿eby mój pies nie biega3 wolno po ulicy.
Dopilnuje, ¿eby moj pies skoñczy3 kurs posluszeñstwa i wiedzial jak siê zachowaæ.
Dopilnujê, ¿eby mój pies by3 zawsze czysty, wyczesany i w najlepszej kondycji.
Powiêcê mu codziennie czas na zabawê oraz spacery.
Zawsze bêdê go chroni3 przed lud×mi i rzeczami, które moglyby mu zrobiæ krzywdê.

 

Twój podpis ________________________________________ Data _______________


How To Love Your Dog
Copyright © 1997-2004 by Janet Wall
May be reproduced for individual or classroom use only
http://www.loveyourdog.com

 


See Your Name on the Next Page!
Click here to see the people who have already signed the
I Love My Dog Contract!

 

 

 to English version
to I'll Love You Forever


For links to all the graphics sites that have shared their great graphics with us, go to our Acknowledgements page.